Pelaksanaan Pembelajaran Teradun Gantian (Blended Learning Substitute) merupakan gabungan di antara pembelajaran secara konvensional (bersemuka) dan pembelajaran dalam talian. Dalam erti kata lain, sebahagian besar penyampaian (kandungan), perbincangan diadakan dalam talian dan sebahagian perjumpaan secara bersemuka.